Alle våre kunder må registrere seg som brukere. Denne nettbutikken er passord beskyttet.

Vi oppdaterer nettstedet mange ganger daglig, inntil da vil kun våre brutto veiledende priser vises på nettbutikken.

Se også våre e-mail kampanjer / Månedens tilbud. Disse kampanjeprisene er naturligvis gjeldende. 

 

Økodesignkrav retningsbestemt belysning, inkl LED - regjeringen.no

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har avsluttet en forberedende studie av lyskilder til boliger (spots o.l.) og er i ferd med å utarbeide krav til belysningsproduktenes energieffektivitet. Studiet har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

Forordningen ligger innenfor rammene av og er en oppfølging av det overordnede Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å

 • redusere klimagassutslippene med minst 20%,
 • øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20%, og
 • øke energieffektiviteten med 20%

 Bakgrunnen for målet er forebygging av klimaendringer (mitigation), konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Bestemmelsene under økodesigndirektivet er relatert til det indre marked og må dermed vurderes som EØS-relevante.

Følgende produkter omfattes av studien:

 • Retningsbestemte lyskilder (reflektorlamper, LED og lignende lyskilder som er definert som retningsbestemte i forordning 244/2009)
 • LED-lyskilder og -moduler, retningsbestemte og ikke-retningsbestemte
 • Transformatorer til halogenbelysning (og LED-lamper som erstatning for halogenlamper)

Studien omhandler de resterende produktgruppene som ikke kom med i forordning 244/2009 om lyskilder i boliger eller i forordning 245/2009 om belysningsprodukter til veibelysning og kontorbelysning eller forordning 278/2009 om eksterne strømforsyninger.

Spesiallyskilder kan unntas fra effektivitetskrav og funksjonskrav. Det stilles imidlertid krav til informasjon som begrunner unntaket.

Forslag til økodesignkrav

            Retningsbestemte lyskilder:

 • Det stilles krav til energieffektivitet som bygger på produktets lysstrøm (lumen). Det skilles mellom bredstrålende lyskilder og andre, mer smalstrålende lyskilder. Det stilles forskjellige krav til energieffektivitet for glødetrådslamper (glødelamper og halogenglødelamper) og andre lamper (sparepærer med reflektorer og høytrykksdamplamper). Kravene er ennå ikke formulert, da de behandles sammen med krav om energimerking av lyskilder. Kravene til energieffektivitet vil tilsvare de ulike klassene for energimerking. En glødetrådslampe skal for eksempel oppfylle energiklasse C i trinn 1.
 • Det stilles særlige krav til energieffektivitet for LED-rør som skal erstatte lysstoffrør.
 • Det stilles funksjonskrav til sikring av god kvalitet for kompaktlysrørslamper og halogenglødelamper på lignende måte som i forordning 244/2009. Det stilles ikke funksjonskrav til damplamper.
 • Det stilles krav til produktinformasjon. Kravene innebærer at leverandøren på emballasjen og på en hjemmeside skal tilgjengeliggjøre en rekke nærmere spesifiserte opplysninger, herunder opplysninger om levetid, tenn- og oppvarmingstid, antall tenninger før feil og fargegjengivelse.

Krav til energieffektivitet innføres i tre trinn. Kravene forventes vedtatt i 2012. Trinn 1 innføres etter ett år (forventet 2013), trinn 2 innføres etter to år (forventet 2014), og trinn 3 innføres etter fire år (forventet 2016). Etter planen skal forordningen revideres etter tre år, og da (i 2015) kan den koordineres med forordning 2009/244/EU om ikke-retningsbestemte lyskilder.

LED-lyskilder og -moduler, retningsbestemte og ikke-retningsbestemte.

 • Krav til energieffektivitet for retningsbestemte LED-lyskilder fremgår ovenfor, mens krav til energieffektivitet for ikke-retningsbestemte LED-lyskilder fremgår av forordning 244/2009.
 • Det stilles funksjonskrav til sikring av god kvalitet for LED-lyskilder med hensyn til levetid, tenn- og oppvarmingstid, antall tenninger før feil, fargegjengivelse m.m. (Funksjonskravene som mangler i forordning 244/2009 for ikke-retningsbestemte LED-lyskilder, innføres altså med den kommende forordningen.)
 • Det stilles krav til produktinformasjon. Kravene innebærer at leverandøren på emballasjen og på en hjemmeside skal tilgjengeliggjøre en rekke nærmere spesifiserte opplysninger, herunder opplysninger om levetid, tenn- og oppvarmingstid, antall tenninger før feil og fargegjengivelse.

Transformatorer til halogenbelysning:

 • Det stilles krav til energieffektivitet på bakgrunn av virkningsgraden.
 • Det stilles krav om maksimalt energiforbruk i standby.
 • Det stilles krav om funksjonelt belastningsintervall, dvs. den minste og den største belastningsprosenten der transformatoren kan fungere normalt (relevant for elektroniske transformatorer).

Samtlige effektivitetskrav til halogen-transformatorer innføres fra trinn 1 (forventet 2013).

Merknader

Ingen bemerkninger.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen bemerkninger.


Vurdering

Forslagene vil være relvante å vurdere for innlemming i EØS-avtalen. Norge ønsker ikke å bli et område for "dumping" av mindre energieffektive energirelaterte produkter.


Andre opplysninger

Studierapport: http://www.eup4light.net/

Forslag til gjennomføringstiltak:http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/forum_en.htm


 

Directive 2009/125/EC (Article 18) establishes a group of experts called “Consultation Forum” which will allow stakeholders to be informed and provide their contribution on the implementation of the Directive. The task of the group of experts is to contribute in particular to the definition and review of the implementing measures, to monitoring the efficiency of the established market surveillance mechanisms and to the assessment of voluntary agreements and other self-regulatory measures taken in the context of the Directive. The Forum is also consulted by the Commission during the periodic modification of the working plan.

The group of experts is composed of maximum 60 members, including one representative from each Member State and acceding country; it is open for observers from candidate and EEA countries. The qualified organisations were selected by the Commission services on the basis of Article 18 of Directive 2009/125/EC, which foresees participation to the Forum of Member States and all interested parties, including SMEs and craft industry, trade unions, traders, retailers, importers, environmental protection groups and consumer organisations.

Commission Decision establishing the Forum

List of Official Members of the Forum pdf

 

Twentysecond Meeting of the Forum: Domestic coffee machines 
Draft Agenda pdf - 175 KB [175 KB] 
Working Document pdf - 995 KB [995 KB] 

The twentysecond Meeting of the Forum is convened for 16 December 2011, to which the Members have received Invitations.

Twentyfirst Meeting of the Forum: Networked standby
Draft Agenda pdf - 192 KB [192 KB] 
Working Document pdf - 35 KB [35 KB] 
Explanatory Notes pdf - 108 KB [108 KB]


Nineteenth Meeting of the Forum: Directional Lamps, Light emitting Diode Lamps and Halogen Lighting Converters
 
The nineteenth Meeting of the Forum is convened for 5 July 2011, to which the Members have received Invitations.
Draft Agenda pdf - 8 KB [8 KB] 

Working Documents: 

Energy Labelling of Lamps pdf - 297 KB [297 KB] 
Explanatory Note pdf - 33 KB [33 KB] 
Ecodesign of Directional Lamps, Light emitting Diode Lamps and Halogen Lighting Converters pdf - 183 KB[183 KB]

Written consultation of the Forum: lighting in the tertiary sector

The written consultation ran until 15 September 2010.

Working document on possible measures targeting the energy efficiency of lighting in the tertiary sector

Working document pdf - 33 KB [33 KB]

Contributions are to be sent to ENER-Ecodesign and will be published in the Ecodesign Consultation Forum section of CIRCA (circa.europa.eu)

Nye Elkotek Handel AS
Telefon: +47 66811610
Nettstedkart