Alle våre kunder må registrere seg som brukere. Denne nettbutikken er passord beskyttet.

Vi oppdaterer nettstedet mange ganger daglig, inntil da vil kun våre brutto veiledende priser vises på nettbutikken.

Se også våre e-mail kampanjer / Månedens tilbud. Disse kampanjeprisene er naturligvis gjeldende. 

 

Leverings vilkår

01 Juli 2011

1. Salgs og leverings betingelser 15/06-2011 N Elkotek Handel AS

Disse leverings betingelser gjelder om ikke skriftlig avtale mellom kjøper og selger.


2. Tilbud, Pris MV
Det gjøres oppmerksom på grunn av råvare og andre kostnader, kan N Elkotek Handel uten forvarsel endre sine priser. Gjeldene priser vil finnes på nettsidene.   www.elkotekhandel.no

Selger står også fritt til og endre konstruksjonen mål og produkter. Uten å varsle dette.

Alle oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift og miljøgebyr. (Eller avgifter /gebyrer som erstatning denne /dette)

 

3. Betaling sikkerhet.
Betalingsbetingelse er 14 Dager netto.

Selger kan kreve sikkerhet for betling både før og etter bestilling er foretatt av kjøper. Kjøper plikter i så fall å stille sikkerhet snarest mulig og før bestilling/levering finner sted.
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning om forsinkelsesrente. Ved purringer påløper kr 63,- pr purring.


4. Tegninger Mv.

Alle tegninger modeller og prøver som oversendes kjøper å forbli selgers eiendom, og returneres eventuelt etter avtale.


 5. Levering
Alle lagerførte produkter ekspederes og leveres neste dag. Med forespørsel kan selger sørge for transport forsikringer. Kjøper plikter å motta varen til rett tid og for øvrig å medvirke til att selger skal kunne oppfylle kjøpet.

Dersom kjøper har krevd sikkerhet for kjøpers betaling eller betaling ikke er skjedd ihh til avtalen
jf punkt 3. plikter ikke selger å levere varene før kjøper oppfyller sine forpliktelser. Dette gjelder selv om leveringstid er fastsatt.

Selgers leveringsplikt bortfaller dersom arbeidskonflikt, brann , krig, militær oppstand, beslagleggelse, valuta restriksjoner, opprør , mangel på transport midler, alminnelig varemangel, kassering av store arbeids stykker, mangel  på arbeids kraft, innskrenkninger på krafttilførsel, forsinkelser av leveranse fra underleverandør, eller force majure inntreffer.

 

 

6. Emballasje

Selger mottar ikke emballasje i retur, med mindre dette er særskilt avtalt. I så fall dekker kjøper kostnaden ved retur av emballasje.

 

7. Retur

Kjøper har ingen retur rett, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Dersom det er avtalt retur, skal retur foretas senest 30 dager etter mottakelsen av varen. Kjøperen krediteres med fradrag av tilsvarende beløp minst 15 % av faktura beløpet. Videre skal det gjøres fradrag for fraktutgifter og kostnader ved håndtering av emballasje. Dersom annet ikke er avtalt. Skal returen betales av selger ta da kontakt. Og selger arrangerer kommunikasjon for opphenting.

Ved retur skal kjøper alltid gi opplysninger om nummer og dato på selgerens faktura eller. Når retur er akseptert av selger,, oppgis det ett ett returnummer eller navn. Dette må påføres papiret som følger med retursendingen.

 

8. Kjøpers medvirkning.

Kjøper plikter å medvirke til att medvirke til att selger skal kunne oppfylle kjøpet. Dette innebærer blant annet att kjøper må hente eller motta varen som avtalt, gi selger informasjon, herunder gi blant annet teknisk spesifikasjon, som er nødvendig og ellers gi opplysninger, utlevere dokumenter mv som selger måtte ha behov for.

Kjøper plikter å sette seg inn i bruks anvisning mv før produktet taes i bruk. Kjøper er ansvarlig for att produktet passer til den bruk han har anskaffet det til.


9. Undersøkelse og reklamasjon.
Kjøper skal undersøke produktet så snart det er levert. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende som han oppdager eller burde ha oppdaget i forbindelse med undersøkelsen, dersom han ikke innen 8 dager etter levering gjør selger skriftlig beskjed på hva slags mangel det gjelder.

Kjøper skal varsle selger, skriftlig om mangler som ikke kunne ha vært oppdaget under undersøkelsen. Senest 8 dager etter han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Kjøper kan enhver tid ikke gjøre mangel gjeldende på 1 år etter leveringstidspunktet.
Foruten en angivelse av mangelen, skal reklamasjon også angi kjøpers krav overfor selger. Jf punkt 10

 

 

 

10. Kjøpers krav ved mangler.

Dersom produktet har en mangel som skyldes selger. Kan kjøper kreve avhjelp (Retting eller omlevering) av selger. Selger står i så fall fritt til å bestemme, om han vil rette eller omlevere det mangelfulle produktet. Kjøper kan også kreve erstatning av selger. Erstatningens størrelse skal. Erstatningens størrelse kan ikke under ingen omstendigheter overstige produktets verdi.   

Avhjelp skal normalt skje innen rimelig tid, med mindre det ikke foreligger særlige omstendigheter som gjør det nødvendig med lengre avhjelpstid.

Dersom produktet har en vesentlig mangel som skyldes selger, kan kjøper heve kjøpet. >Et eventuelt erstatnings krav i forbindelse med hevingen skal under ingen omstendighet overstige produktets verdi. Selger erstatter ikke indirekte tap (Herunder tapt arbeids fortjeneste) personskader, følgeskader, eller ikke økonomisk tap. (for eksempel tort og svie) For øvrig har kjøper plikt til å begrense selgers tap.

Undersøkelse og reklamasjonsreglene i punkt 9 må være fulgt for å kunne gjøre gjeldende krav etter dette punkt. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende andre mangelsbeføyelser overfor selger enn det som følger av dette pkt 10.

 

11 Forholdet til kjøpsloven

Kjøpsloven gjelder dersom denne avtale ikke har andre bestemmelser enn hva som følger av lovens fravikelige regler. Ved eventuell tolkningstvil skal avtalens bestemmelser og dens intensjon legges til grunn fremfor loven.


12 forbehold om trykkfeil

Det taes forbehold om trykkfeil. I salgs informasjon.


13. Tvister MV

Eventuelle tvister i forbindelse med kjøps avtalen. Skal først løses igjennom forhandlinger. Dersom partene ikke finner frem til en minnelig løsning, kan tvisten bringes inn til ordinære domstoler. Dette med mindre partene blir enige om voldgift. I så fall gjelder den til enhver tid gjeldende lovgivning om voldgift.

Tvister i forbindelse med kjøpsavtalen, skal løses med utgangspunkt i Norsk rett, Verneting er den tingrett hvor selger har sitt hovedkontor.


 

Behandling EE avfall

EE-avfall er en felles betegnelse for alt elektrisk og elektroniske produkter. N Elkotek Handel AS er medlem av RENAS (returselskapet for nærings elektro) RENAS skal igjennom sine medlemmer sørge for att EE avfallet blir samlet inn forskriftsmessig.  Behandlet, samt ivareta innrapportering. Av innsamlet mengde for myndighetene.

For nærmere informasjon, for eksempel om oppsamlingsplasser, henviser til www.renas.no

 

 

 

 

 

 

Nye Elkotek Handel AS
Telefon: +47 66811610
Nettstedkart